Tervezés

Megrendelés , vagy ajánlatkérés esetén ingyenesen elvégezzük a termék áramlástechnikai és sztöchiometriai méretezését is. A BundH Kft. kéményrendszerek, füst-, égéstermék elvezető rendszerek ipari-, és lakossági kéményrendszerek teljeskörű és szakhatóságilag teljesen megfelelő tervezési tevékenységével áll megrendelői rendelkezésére. A megrendelő igényeit és a helyszíni feltételeket maximálisan figyelembe vevő rendszereket tervezünk, legyen szó kemencéről, kandallóról vagy különféle tüzelésmódú kazánokról.

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

1.1. A tervező felelőssége

A tervkészítés során a tervező felelősséggel tartozik:

 • a tervezési cél műszaki megoldással való eléréséért,
 • az építésügyi előírások betartásáért,
 • és a jelen szabályzatban előírtak betartásáért,
 • az egészségvédelmi előírások betartásáért,
 • a tűzvédelmi előírások betartásáért,
 • a balesetelhárítási és a munkavédelmi,
 • a környezetvédelmi követelmények kielégítéséért és betarthatóságáért,
 • a tervdokumentáció előírt tartalmi követelményeinek teljesítéséért,
 • a tervegyeztetés során tett nyilatkozatok, feltételek érvényre juttatásáért,
 • a gazdaságossági szempontok érvényesítéséért.

1.2 A tervdokumentáció tartalmi követelményei

1.2.1. A tervezői nyilatkozat

Írásos felelősségvállalás (több tervező esetén a tervezett részre vonatkozó), amely az alábbiakat tartalmazza:

a) a létesítmény megnevezését, helyszínét
b) a terv tárgyára vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat vonatkozó előírásainak és az engedélyes tervvel érintett technológiai utasításainak betartását,
c) vagy eltérés esetén azok felsorolását, egyenértékűség igazolását,
d) a tervnek tervezési célra vonatkozó megfelelőségét,
e) írásos nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló jogszabály szerinti munkabiztonsági szaktevékenység ellátásához előírt képesítéssel rendelkezik, ennek hiányában a Mvt. 19. § (2) bekezdése szerint nevesítenie kell a megbízott, vagy alkalmazott biztonsági és egészségvédelmi koordinátort,
f) a tervezett létesítmény biztonságos kivitelezhetőségét és az egészséget nem veszélyeztető módon történõ üzemeltethetõségét,
g) a tervező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa ismert közműveket és térszint alatti műtárgyakat a helyszínrajzon az adatszolgáltatásnak megfelelő pontossággal feltüntette,
h) az érintett szakhatósági nyilatkozatokban előírtakat érvényesítette,
i) a tervező eredeti aláírását és a kamarai azonosító számát a jogszabályban12 előírtaknak megfelelően.

1.2.2 A műszaki leírás tartalma

a) a tervezési célt, az azt jellemző műszaki paramétereket, a szállított gáz jellemzőit, térfogat-vagy tömegáramát, azok mérési rendszerét, a távleolvasás feltételeit, a tervezési nyomásokat és-nyomásfokozatokat, üzemeltetési hőmérséklet határokat,
b) a szállított gáz jellemzőit,
c) térfogat-, vagy tömegáramát,
d) a tervezési nyomásokat és nyomásfokozatokat,
e) az üzemeltetési hőmérséklet határokat,
f) a tervezett létesítmény helyszínét, a tervrajzokon nem ábrázolható részletek leírását,
g) a tervezési határokat,
h) a csatlakozó vezeték jellemző paramétereit,
i) a fogyasztói berendezés paramétereit, valamint ezek meghatározására vonatkozó számításokat, a gázfogyasztó készülékek beépítési feltételeit,
j) a korlátozott élettartamú tartozékok felsorolását az élettartam megjelölésével
k) a gázfogyasztó készülékek légellátásának, égéstermék elvezetésének hő- és áramlástechnikai méretezését, az alkalmazott rendszer típusát, anyagát, osztályát
l) a kivitelezésre vonatkozó előírásokat és szükség szerint tervmagyarázatokat,
m) a munkavédelem és az egészségvédelem feltételeinek kielégítését,
n) a biztonsági értékelés eredményét,
o) a vonatkozó jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor foglalkoztatásának szükségességét, a koordinátor feladatait az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben,
p) a kivitelezett gázrendszer korrózióvédelmét és állagmegóvását, az érintésvédelem megoldását,
q) a robbanásveszélyes terek alakjának és méreteinek meghatározását,
r) a tűzvédelem követelményeit és megoldását,
s) a környezetvédelem megoldását,
t) az elvégzendő nyomáspróbák, üzempróbák, próbaüzem és tesztek leírását, azok megfelelőségeinek kritériumait,
u) a meglévő rendszerhez való csatlakozás körülményeit, műszaki megoldását (engedélyessel történt előzetes egyeztetés alapján),
v) az üzemelő rendszer átalakítását, ideiglenes vagy végleges üzemen kívül helyezését az engedélyessel történt előzetes egyeztetés alapján.

1.2.3. Rajzmellékletek, számítások, szakvélemények

A tervdokumentációnak a tervezés tárgyától függően a műszaki-biztonsági feltételek igazolása érdekében értelemszerűen az alábbi rajzdokumentációkat kell tartalmazni.

a) Helyszínrajz, amely általában 1:500 méretarányban tartalmazza:

 • a gázellátással érintett ingatlan(ok) címét, helyrajzi számát,
 • a tervezés határát, meglévő rendszerhez történő csatlakozás pontját,
 • ha a terv az ellátandó ingatlanon kívül más ingatlan(oka)t is érint (átvezetés, szolgalom, védőtávolság) annak/azoknak helyrajzi számát,
 • az épületek, létesítmények körvonalrajzát, elhelyezkedésük méreteit,
 • a tervezett vezeték nyomvonalát,
 • takarási mélységét,
 • méretét, anyagát,
 • a területen lévõ közművek (víz, csatorna, villany, telekommunikáció) vezetékeinek az adatszolgáltatás pontosságának megfelelően feltüntetett elhelyezkedését,
 • a nyomásszabályozó (állomás), gázmérő helyét,
 • a vezeték nyomvonala közelében lévő fák helyét,
 • a föld alatti ismert létesítmények (pince, akna stb.) helyét,
 • a védőcsövezés szükségességét, méretét, anyagát, műszaki megoldását.

b) Alaprajzok, amelyek általában 1:50 méretarányban tartalmazzák:

 • a létesítmény gázszolgáltatással érintett és azzal kapcsolatban lévő (pl. légellátás) részeit,
 • a nyílászárók helyét, típusát és légzárási értékét,
 • az egyes helyiségek megnevezését,
 • a vizes berendezési tárgyak (alakhű) helyét,
 • a beépítésre kerülő gázfogyasztó készülékek típusát, névleges hőterhelését, gázterhelését,
 • időszakosan nedves helyiségben elhelyezett gázfogyasztó készülék esetében annak villamos védettségét,
 • a csatlakozó vezeték és épületen kívüli fogyasztói vezeték nyomvonalát, méretét anyagát,
 • a szerelvények (elzárók, anyagátmenet) helyét, típusát, méretét,
 • a nyomásszabályozó (állomás), gázmérő helyét típusát, méretét, teljesítmény adatait,
 • a légellátás, szellőzés légmennyiség adatait, szerkezeteit, típus, teljesítmény megjelöléssel,
 • az égéstermék elvezetés szerkezeteit,
 • a kémények helyét, méretét,
 • a hasadó, illetve hasadó-nyíló felületek helyét, méretét,
 • a gázérzékelők, beavatkozó szerkezetek elhelyezését, típusát, üzemi paramétereit,
 • a bontás, átalakítás esetén az elbontásra kerülő, a megmaradó és az új vezetékek, gázfogyasztó készülékek egyértelmű megjelölését,
 • és minden olyan adatot, ami a terv felülvizsgálatához szükséges (pl. gázmérő és gázfogyasztó készülék, elektromos berendezés, nyomásszabályozó és nyílászáró távolsága stb.).

c) Függőleges csőterv, amely általában 1:50 méretarányban tartalmazza:

 • a szinteket és belmagasságukat,
 • a tervezett gázfogyasztó készülékeket és típus jelölésüket,
 • a nyomásszabályozó(állomás), gázmérõ helyét típusát, méretét, teljesítményadatait,
 • a csővezetékek, szerelvények anyagát, méretét, kötésmódját, kapcsolását,
 • a gázfogyasztó készülékek, csővezetékek, égéstermék-elvezető szerkezetek szerelési magasságát,
 • a kémények keresztmetszeti méretét, anyagát és hatásos magasságát.

d) Részletrajzok az értelmezéshez szükséges méretarányban mindazon esetben, amikor nem minősített vagy gyártói nyilatkozattal rendelkező szerkezetek (pl. védõszekrény, függesztés, nyomásszabályozó állomás stb.) kerülnek beépítésre - a legyártáshoz szükséges méretekkel.

További részletrajzok szükség esetén:

 • villámvédelmi terv,
 • elektromos reteszelési terv,
 • légellátási-szellőzési terv,
 • az égéstermék-elvezetés terve,
 • a nyomásszabályozó(állomás) és gázmérő telepítési rajzai.

1.2.4. Egyéb részek

A tervhez csatolni kell:

 • a tervvel érintett területen található közművek üzemeltetőinek,
 • a meglévő kémény(ek) esetén a területileg illetékes kéményseprő-ipari közszolgáltató hozzájáruló nyilatkozatait.
 • a kivitelezés jellegétől függően (építési, műemlékvédelmi, környezetvédelmi) szakhatóságok nyilatkozatait, határozatait,
 • az építési engedélyhez kötött égéstermék elvezetõ berendezés építési engedély határozatát, ha az nem az építési engedéllyel rendelkező épülettel együtt létesül.

A meglévő csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés bővítése, átalakítása esetén az elosztói engedélyes a tervfelülvizsgálatot érvényes 5 évenkénti műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétéhez kötheti.

1.3. Tervfelülvizsgálat

1.3.1. A csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés kiviteli tervét - a kivitelezés megkezdése előtt - be kell nyújtani az engedélyeshez műszaki - biztonsági szempontok szerinti felülvizsgálatra.

1.3.2. A tervfelülvizsgálat során különösen figyelemmel kell lenni a gázszolgáltatás feltételeinek fennállására, a méretezés meglétére, a műszaki-biztonsági követelmények teljesülésére, a gázfogyasztó készülékek alkalmazhatóságára és alkalmasságára.

1.3.3. A terv alapján a kivitelezést az engedélyes kivitelezésre alkalmas nyilatkozatának keltétõl számított 2 éven belül szabad végezni. A lejárt terv érvényessége meghosszabbítható, ha a műszaki-biztonsági feltételekben változás időközben nem következett be.

1.4. Eltérés a felülvizsgált tervtől

1.4.1. A kivitelezés során szükségessé váló műszaki - biztonsági előírásokat érintő változások esetén a terveket kizárólag a tervező jogosult módosítani.

1.4.2. Nem szükséges a terv módosítása, illetve nem kell tervet készíteni, ha a tervezettől vagy meglévőtől eltérő típusú (gyártmányú), de azzal azonos jellegű, terhelésű, villamos védettségű gázfogyasztó készülék kerül felszerelésre, a tervező hozzájárulásával. Akkor sem szükséges a tervezőnek a tervet módosítania, ha a kivitelezés során a fogyasztói vezeték nyomvonalában következik be olyan változás, amely a műszaki-biztonsági feltételeket nem változtatja meg, de a megvalósítási terven a módosulást a kivitelezőnek át kell vezetnie.

Az égéstermék elvezető berendezések hő és áramlástechnikai, levegőbe-vezetési méretezési eljárását a MSZ EN 13384-1 és a 13384-2 szabvány tartalmazza.

A kémény vezeti el a fűteni kívánt épület (helyiség) fűtőberendezéseinek füstgázát, továbbá a légcsatorna közvetítésével az égéshez szükséges levegőt a tűztérbe juttatja. A huzat nagysága függ:

 • a kürtő magasságától;
 • a kürtő ellenállásától;
 • a külső levegő és a füstgázok közötti hőmérséklet-különbségtől;
 • a külső légmozgástól és a
 • légnyomástól.

A kürtő magasságát és keresztmetszetét hő-technikai számítással kell méretezni a kívánt tüzelőberendezés teljesítményének ismeretében. Már meglévő kémény esetében a tüzelőberendezést a kémény terhelhetőségének függvényében kell kiválasztani.
A kéménykürtő megfelel, ha a kémény füstjáratának belső felülete sima, falazatának hézagai tömörek, és a füstgáz vegyi hatásával szemben ellenálló.
A legjobb huzatminőség kör alakú kéménykeresztmetszettel érhető el, mert a hengeres kürtőfal mellett áramló füstgázoknak így a legkisebb az ellenállásuk. A négyszög keresztmetszetű kéményekben a szekunder áramlások miatt a huzat rosszabb.

A kéménynek több fontos műszaki paraméterrel kell rendelkeznie. Eltekintve a szilárdság, hőállóság, tűzbiztonság, stb. követelményektől, három alapvető célnak is meg kell felelnie.

 • megfelelő huzattal kell rendelkeznie.
 • kondenzáció csak bizonyos esetekben megengedett.
 • a gázkészülékhez az égés biztosítására a levegő-bevezetést meg kell oldani.
 • Az égéstermék elvezetéssel kapcsolatos alapvető elvárások:
 • alapvető elvárás, hogy a tervezett kémények a majdan beépítendő tüzelő-berendezések füstgázainak maradéktalan elvezetésére alkalmasak legyenek,
 • tüzelőberendezés helyének meghatározásánál az égéslevegõ ellátás lehetőségét is figyelembe kell venni, (a tüzelő berendezés általában nem lehet belsőteres helyiségben),
 • a füstgázok nem érintkezhetnek tartószerkezettel (pl. főfal), tartófalba tervezett kéménytömböt vagy dilatálni kell, vagy a kürtőt béléscsövezni,
 • a béléscső csak a füstgáz hőmérsékletének és összetételének megfelelő anyagú lehet, (pl. szilárd tüzelésnél az alumínium béléscső hőállósága miatt sem alkalmas),
 • a kémények és füstgáz elvezető rendszerek feleljenek meg az MSZ-04.82/1,2,4 szabvány elõírásainak,
 • a kéménykürtők méretét méretezéssel kell meghatározni, melyhez a tüzelési mód, a szükséges teljesítmény, és az alkalmazni kívánt tüzelőberendezés főbb sajátosságainak ismerete nem nélkülözhető. (Gazdaságos hő energiatermelés csak az égéslevegő-ellátás, tüzelőberendezés és füstgázelvezetés összhangjával biztosítható),
 • a kémények kitorkollásánál ügyelni kell a környezetben lévő széltorló létesítmények hatásaira, ezeket az MSZ 04.72/1 szabvány 2.3.3 és 2.3.4 előírásainak megfelelően kell a kémények magasságánál érvényesíteni,
 • az égéstermék-elvezető rendszereknél fokozottan ügyelni kell a tűzvédelmi szempontokra is

A BundH Kémény Kft. 2017.07.17.-én

sikeresen megfelelt az MSZ EN 1090-1 szerinti követelményrendszereknek

Ezért a BUNDH KFT. a saját hegesztett termékeire,munkavégzésére vonatkozóan jogosult teljesítmény nyilatkozatot kiállítani és a berendezéseket "CE" jellel önállóan ellátni.

Tervezés

Megrendelés vagy ajánlatkérés esetén ingyenesen elvégezzük a termék áramlástechnikai és sztöchiometriai méretezését is.
A BundH Kémény Kft. termékei rendelkeznek a CE jelöléssel, amely igazolja, hogy a gyártott termékek megfelnek a követelményeknek.

Zaj és Rezgésvédelem

Elvégezzük a környezeti zajterhelés vizsgálatát, a tüzelőberendezés telepítésének környezetvédelmi zajcsökkentését, a zajkibocsátás vizsgálatát, valamint tevékenységünkbe tartozik a különleges zajcsillapítási feladatok megoldása is.

Kémény gyártás

Égéstermékelvezető rendszerek gyártása minden tüzelőberendezés típushoz. Kandallókhoz, cserépkályhákhoz, kazánokhoz, gázkemencékhez is kínálunk kéményrendszereket a megrendelő és a helyszín igényeinek megfelelő kialakításban.

Szerelés

A helyszíni felmérést követően szakértő kollégáink meghatározzák a szerelés technológiáját és elvégzik a kéményrendszer helyszíni szerelését.
A szerelést az érvényes szakhatósági elõírásoknak megfelelően végezzük.

Alkalmazott technológiák

Innovatív EWM-coldArc és EWM-forceArc eljárások egy gépben. Teljesen szabályozott cseppátmenet, kötéshiba kialakulásának minimálisra csökkentése, valamint fröcskölésszegény hegesztés. Eredmény: gazdaságosan elkészített tökéletes minőségű varrat.